- Oprichting -

Preambule van de statuten

Oprichters en met hun doelstelling sympathiserende Neder-Betuwenaren (huiseigenaren en -huurders, met hun gezinnen en netwerken, organisaties en bedrijven) streven naar een duurzame toekomst voor de gemeente Neder-Betuwe en al haar inwoners en bezoekers. Een toekomst waarin zij zelfstandig, sociaal en welvarend kunnen leven en werken in een mooie waardevolle omgeving met ruimte en respect voor alles wat leeft, groeit en bloeit.

We zijn ons ervan bewust dat de zuiverheid en kracht van ons handelen wordt bepaald door de intentie en waarden van waaruit we dit doen. Ons gebied heeft een rijke historie van economisch en maatschappelijk ondernemerschap, waarbij onder meer de volgende waarden toonaangevend zijn: vrijheid, ijver, rechtvaardigheid, solidariteit, rentmeesterschap en dankbaarheid. Vanuit deze waarden willen wij nieuwe perspectieven ontwikkelen en kansen benutten die zorgdragen voor een energie-neutrale samenleving en daarmee voor een goed leefklimaat voor onze huidige en toekomstige generaties. Energieconsumptie en –productie spelen daarin een belangrijke rol.

Duurzaamheid in het algemeen en duurzame, hernieuwbare energie in het bijzonder zal door intensieve samenwerking vorm worden gegeven. Door zich te verenigen in de Neder-Betuwse Coöperatie Rivierenstroom (NBCR) vormen zij een verbond waarmee zij grip willen krijgen op het realiseren van hun toekomstdroom. Buiten de algemene duurzaamheid zal de duurzame energie verkregen uit, voornamelijk wind, zon en water, worden gestimuleerd en geoptimaliseerd. Voorts worden Ideeën uit de samenleving, passend binnen de doelstellingen van de Coöperatie, ondersteund, gestimuleerd en uitgedragen.

Initiatiefnemers hebben gedurfde plannen voor projecten op het gebied van duurzame energie opwekking en besparing in de Gemeente Neder-Betuwe en omstreken, die meer rendement (financieel en maatschappelijk) voor de bewoners en overige gebruikers binnen de gemeente kunnen opleveren juist door het realiseren van meer synergie en samenhang met soortgelijke projecten en de mensen binnen de regio en in samenwerking met de daar relevante netbeheerder, overheids- en kennisinstellingen en het midden- en kleinbedrijf.

Initiatiefnemers woonachtig en/of werkzaam in de Gemeente Neder-Betuwe en omstreken, wensen bovendien samen te werken aan een nieuw energiesysteem, van, voor, en door de huishoudens, bedrijven en organisaties in de regio, dat duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is. Initiatiefnemers voelen zich daarbij gesteund door en sympathiseren met andere initiatieven in de Betuwe en de Regio Rivierenland die samenwerken onder de paraplu van de Gebiedscoöperatie Rivierenland B.A. en het aan haar verbonden Coöperatief Energie Dienstenbedrijf Rivierenland B.A., beide gevestigd te Geldermalsen, die gezamenlijk uitwerking geven aan een coöperatief ecosysteem van georganiseerde burgers en een ontwikkelingsvisie voor een nieuw energiesysteem waarin gebruikers van het energiesysteem in staat worden gesteld om actief bij te dragen aan de realisatie en beheer ervan, en te delen in de opbrengsten van dat energiesysteem. Initiatiefnemers ervaren binnen coöperatieve kring bovendien collegialiteit van de Coöperatieve Vereniging tot Collectief Bezit van Windmolens “De Windvogel” B.A., gevestigd te Reeuwijk. Ook buiten coöperatieve kring zijn er organisaties met wie zij graag samen optrekt ter realisatie van haar doelstelling.

In wat wij willen, staan wij niet alleen en voelen wij ons gesteund door andere spelers vanuit markt en overheid die zich inzetten voor een duurzame en energieke samenleving. Wij zien ons initiatief als een uitdrukking van de “Duurzaamheidvisie Gemeente Neder-Betuwe 2016-2020”, vastgesteld op zeventien september tweeduizend vijftien (7 september 2015) en alle daarin gestelde ambities, doelstellingen en acties en nodigen de Gemeente Neder-Betuwe graag uit als klant en lid van de coöperatie. Provinciaal verbinden wij ons aan het Gelders Energieakkoord, dat zeventien maart tweeduizend vijftien (17 maart 2015) door ruim honderd partijen (gemeenten, de Provincie, bedrijven, organisaties, koepels enzovoorts) tijdens een feestelijke bijeenkomst werd getekend. Landelijk verbinden wij ons aan de doelstellingen van het Energieakkoord voor duurzame groei van de Sociaal-Economische Raad (SER), Europees aan de Barroso Agenda (ook genaamd de Lissabon Agenda en de Europa 2020 strategie) en mondiaal aan het Klimaatakkoord van Parijs van acht december tweeduizend vijftien (8 december 2015) en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Overigens wensen wij, als het gaat specifiek om energiedoelstellingen, de lat nog wel iets hoger te leggen dan een aantal van genoemde visies ambieert.

Als persoonlijk en gemeenschappelijk initiatief en gezamenlijke zelfopdracht kiezen wij zelf ook voor samen-organisatie in de flexibele, aan functionaliteit ondergeschikte vorm van een bottom-up, open, op meervoudige waardecreatie gerichte, maar not-for-profit coöperatie, als middel en niet als doel en wat dat betreft als een tijdelijk vehikel, dat bovendien de democratische en community-eigendomsverankering van lokale kapitaalgoederen en gebiedsvoorzieningen mogelijk maakt, en daarmee de passende randvoorwaarden creëert die wij noodzakelijk achten voor de huidige transitie naar een circulaire, volhoudbare, coöperatieve economie en inclusieve maatschappelijke orde.

De Coöperatie gaat snel te water onder een onzeker gesternte. We weten nu niet waar we over twee jaar zullen staan. De toekomst willen we daarom niet vastleggen en beperken in afspraken en vormen die we met onze blik van vandaag kunnen bedenken. Daarom lassen we nu, onder aansturing en coördinatie van het oprichtingsbestuur, een kwartiermakersperiode in van zo’n twee jaar om zo snel mogelijk de vormgeving, strategie en het beleid van de Coöperatie en de aan haar verbonden onderneming nader vorm te geven. Intussen richten we ons op de activiteiten ter realisatie van de doelstelling van de Coöperatie. Bij het verstrijken van deze tweejaarsperiode voeren wij een audit uit op onze oprichtingsstatuten. Een half jaar daaraan voorafgaand defungeert het bestuur en toetsen we op compliance, waarna herbenoeming kan plaatsvinden voor het resterende deel van de eerste volle bestuurstermijn.

Het initiatief tot oprichting van deze coöperatie wordt genomen door enkelingen, vanuit de bedoeling dat dit velen zal inspireren om mee te doen. Burgers, ondernemers en organisaties worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich aan te sluiten en te verbinden aan de coöperatie. Want als bewoners en gebruikers van dit mooie stukje aarde dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om aan de volgende generaties die pracht door te geven, met respect en de waardering als wij dit gebied van onze voorouders hebben mogen erven. De uitdaging waar we allen samen voor staan in termen van het voortbouwen aan een duurzame, circulaire economie en inclusieve samenleving, is groot. Alleen samen kunnen we een dergelijke belofte aan de toekomst waarmaken. Doe mee!